Reklamationsret

Alle produkter som købes hos NBE er naturligvis omfattet af den gældende danske købelov og dermed 2 års reklamationsret.
Som kunde/slutbruger er det forhandleren, der er din kontraktpart, og hvis du ønsker at reklamere over mangler ved produktet, skal du således inden for den 2-årige reklamationsfrist – og inden for rimelig tid efter at du har opdaget manglen – reklamere over for forhandleren/ installatøren.

Reklamationsretten dækker kun fabrikations- og materialefejl:

I tilfælde af fejl ved varen, som henhører under garantien, sender NBE reservedele til reparation uden omkostninger for køber. Køber monterer selv de fremsendte reservedele.

Såfremt NBE tilbyder reparation af den defekte del, sender køber det selv til NBE, som så reparerer det og returnerer det efter endt reparation. Garantien bortfalder hvis fejlen skyldes forhold forårsaget af køber, uheld eller misbrug af varen, manglende rensning, skorstensforhold, monterings fejl, samt forhold som er NBE uvedkommende.

Desuden bortfalder garantien ved forkert anvendelse af brænderen,
– f.eks. ved anvendelse af brændsel, der ikke er godkendt af NBE.

Brændslet skal være træpiller, Ø6-8mm, maks. 25mm lange, maks. 1% smuld og maks. 8% vand.

Træpillerne skal kunne brænde uden at lave slagger.

Garantien gælder ikke sliddele, som el-tænding.

Køber er forpligtet til at undersøge varen straks efter modtagelsen. Hvis køber på baggrund heraf vil påberåbe sig, at leverancen skulle være utilstrækkelig eller behæftet med mangler, skal kunden straks og uden ophold reklamere til NBE. Returnering kan kun finde sted efter nærmere aftale med NBE.

I det omfang NBE er ansvarlig overfor køberen er NBEs ansvar begrænset til direkte tab, således ikke til følgeskader på tilsluttet udstyr og indirekte tab, om tabt arbejdsfortjeneste, driftstab, tilslutningsomkostninger etc.

Ansvar:
NBE påtager sig intet ansvar som følge af købers retsforhold overfor tredjemand.
Enhver ordre modtages under forbehold af force majeure, herunder krig, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lockout, svigtende forsyninger af råmaterialer, ildebrand, beskadigelse af NBE eller dennes leverandørers produktionsapparat, svigtende transportmuligheder, import/eksport forbud eller enhver anden begivenhed som hindrer eller begrænser NBEs mulighed for at levere.

NBE har i tilfælde af force majeure valget mellem at hæve handlen eller en del af denne, eller at levere den aftalte vare, så snart hindringen for normal levering er bortfaldet. NBE er i tilfælde af force majeure uden ansvar for ethvert tab hos køberen som følge af manglende levering.

Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer, kursændringer, udsolgte varer samt ændrede specifikationer i produkt som manual.
Det er købers ansvar at registrere udstyret til relevante myndigheder, evt. tvistigheder mellem myndighed og køber er NBE uvedkommende og uden ansvar.

På forlangende kan der udleveres:

  • Undtagelse til trykekspansion ved arbejdstilsynet.
  • Skorstensfejer påtegninger.
  • Typegodkendelse ved teknologisk institut (DTI).
  • Print diagrammer.